Diễn Đàn Mới

Kể từ Ngày 26 tháng 11, năm 2006. Diễn Đàn Lâm Bích dời về http://www.lambich.net/forum. Xin liên hệ anh Phổ về các mục và đề tài trong Diễn Đàn