Sứ Điệp Lavang > Giới Thiệu

DHY NVT

Kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La-vang là một biến cố lịch sử quan trọng đối với Giáo Hội và Dân tộc Việt Nam. Sự kiện nầy đã được Toà Thánh công nhận và năm 1961 Nhà thờ La-vang đã được nâng lên bậc Vương cung Thánh đường; La-vang trở thành Trung tâm Thánh Mẫu toàn quốc.

Gợi lại biến cố lịch sử về Ðức Mẹ hiện ra, là để tiếp nhận một sứ điệp quan trọng cho Giáo Hội và Dân tộc Việt Nam. Nếu ta chỉ mừng kỷ niệm ấy với một cuộc Ðại hội thì dù đông đảo, tốt đẹp mấy cũng chưa đủ. Chúng ta phải đào sâu, suy niệm và thực hiện sứ điệp ấy mới đúng ý Ðức Mẹ và lúc ấy sứ điệp Ðức Mẹ La-vang mới thực sự là một mùa xuân mới cho Giáo hội và Ðất nước Việt Nam.

Dựa vào những dữ kiện được rao truyền về Ðức Mẹ đã hiện ra cách đây 200 năm tại vùng rừng núi hẻo lánh La-vang, nơi ẩn lánh của những người Công giáo Việt Nam đang "chịu khốn nạn vì Ðạo Ngay".

Dựa vào những lời kinh của ông bà ta ngày xưa cầu nguyện cùng Ðức Mẹ La-vang, và cách ông bà ta hiểu biết và sống sứ điệp ấy,để mời gọi người Việt Nam Công giáo hôm nay tích cực thánh hoá bản thân, phục vụ Xã hội và Giáo hội,

Tôi xin giới thiệu bản kinh cầu nguyện cùng Ðức Mẹ La-vang, và tóm lược mười Sứ-điệp của Mẹ

1- Bí quyết cầu nguyện
2- Tinh thần ấu thơ
3- Mầu nhiệm Thánh giá
4- Hoàn Toàn Của Mẹ
5- Phục vụ người nghèo
6- Xây dựng Hội thánh
7- Thánh hoá gia đình
8- Ðoàn kết hiệp nhất
9- Loan báo Tin Mừng
10- Chứng nhân Hy-vọng