Sứ Điệp Lavang > Xây Dựng Hội Thánh

Ðức Mẹ nhắn nhủ ông bà chúng ta tại La-vang "Hãy xây dựng một Thánh đường". Thánh đường ở đây có nghĩa là Giáo hội. Chúa Giê su cũng bảo Thánh Phanxicô Assisi: "Hãy đi xây dựng Thánh đường".

Mẹ là Mẹ của Giáo hội, vì Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu Kitô, là đầu mà Giáo hội là chi thể. Mẹ đã được Chúa Giêsu trên Thánh-giá phó thác để lo lắng cho môn đệ của Ngài.

Khi con cái Việt Nam, vì đức tin vào con Mẹ mà gặp phải cảnh khốn đốn, Mẹ đã đến ủi an. Mẹ đã làm cho La-vang thành nơi tụ họp những người con của Giáo hội Việt Nam, tụ họp để tôi luyện lại cuộc sống đức tin, thực thi các ơn ích của Phép Rửa tội, nhắc nhở nhau bổn phận làm nên giáo hội, canh tân cuộc sống cộng đồng, phục vụ người nghèo khổ.

Hãy trở nên "những viên gạch sống động" của một giáo hội luôn tin tưởng vào Ðức Kitô và được thúc đẩy bởi ân sủng nơi Mẹ Maria và thánh cả Phê-rô, một giáo hội luôn cầu nguyện và tìm kiếm những dấu chỉ của thời đại và ưu tiên phục vụ người nghèo khổ.

Hội Thánh

– Một thân thể : Hội thánh;
– Một lãnh tụ : Ðức Thánh cha;
– Một nguyện vọng : mọi người nên một.

"Phêrô, con là đá, Ta xây Hội thánh Ta trên đá nầy , và cửa hoả ngục mở tung không thắng nổi!"

Hai mươi thế kỷ qua, bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu biến động, nội công ngoại kích, lắm giai đoạn đến mức tuyệt vọng, nhưng "Hội thánh Chúa" không phải hội của loài người.

– Ðừng ngạc nhiên khi người ta phá Hội thánh, vì đó là nhiệm thể Chúa Kitô; họ tiếp tục giết Chúa Kitô; không gìết Chúa Kitô được nữa, người ta phá Hội thánh.

– Nhiều người chê cách tổ chức của Giáo triều La mã.

Tôi đồng ý rằng Giáo triều La mã không trọn lành, nhưng tôi xin họ xem thử chính nước họ có hoàn hảo hơn không? Hơn thế, còn phải phân biệt, giáo triều là một cơ quan, không phải là Hội thánh.

– Có người hễ nghe nói đến Hội thánh là chỉ trích giáo triều ù lì, nhà thờ tốn tiền, nghi thức rườm rà… Hội thánh đâu phải giáo triều, nhà thờ, nghi thức, hiểu như thế là sai lạc quá! Hội thánh là toàn thể dân Chúa đang tiến về Nước Trời.

– Ðừng nói Hội thánh đã canh tân rồi, phải nói Hội thánh liên lỉ canh tân.

– Hội thánh được sinh ra trên Thánh giá, Hội thánh lớn lên bằng tiếp tục thương khó Chúa Giêsu đến tận thế. Con lầm lạc, nếu tin vào tiền bạc, ngoại giáo, quyền thế, vận động…

– Có thứ công giáo vụ lợi, có thứ công giáo lý lịch, có thứ công giáo xu thời, có thứ công giáo danh dự. Chúa chỉ chấp nhận hạng "Công giáo trăm phần trăm", "Công giáo vô điều kiện", "họ đã bỏ mọi sự và theo Người".

– Trong Hội thánh mọi người được mời gọì và có bổn phận nên thánh. Nếu con không sống thánh thiện, con đừng lên mặt canh tân Hội thánh. "Không ai có Thánh Thần mà chống lại Ðức Kitô."

– Hội thánh của giới trẻ,
– Hội thánh của giới già,
– Hội thánh của trí thức,
– Hội thánh của lao động.
– Hội thánh của người nghèo,
– Hội thánh của người giàu,
– Hội thánh của da vàng,
– Hội thánh của da đen.
– Hội thánh của phụ nữ.
– Hội thánh của nam giới,
– Hội thánh của tất cả,
– Hội thánh chấp thuận tất cả,
– Hội thánh không kỳ thị ai.
Kỳ thị và chia rẽ không có chỗ trong Hội thánh .

(ÐHV, ch 12 – Hội thánh)