Video Sống Phút Hiện Tại

Slideshow Sống Phút Hiện Tại
Lời: ĐHY Nguyễn Văn Thuận
Nhạc: Phạm Đức Huyến


Gio Noi