Các Lớp Đi Gieo

ĐI GIEO I Niên Khóa : 1971-1972

1. Lm. Nguyễn Đình Phiên, Phan Rang 2. Lm. Nguyễn Văn Sơn, USA 3. Lm. Nguyễn Văn Dậu,  USA 4. Lm. Trần Đoàn, USA 5. LM. Nguyễn Kim Phú, USA 6. LM. Võ Cao Long, USA 7. Nguyễn Đình Thăng – Nha Trang 8. Nguyễn Văn Tình – Nha Trang 9. Nguyễn Ngọc Sơn – Nha Trang 10. Mai Lên – Nha Trang 11. Đỗ Quang Phước – Nha Trang 12. Nguyễn Văn Lượng – Đồng Nai 13. Hồ Quang Thông – Đồng Nai 14. Trần Ngọc Châu – Đồng Nai 15. Lê Thanh Nhơn – Phan Rang 16. Đinh Quang Hùng – Phan Thiết 17. Nguyễn Ngọc Bảo – Phan Thiết 18. Hồ Hữu Đức – Bình Tuy 19. Đoàn Trung Chính – Sài Gòn 20. Trần Cầu 21. Trần Văn Lương – Canada 22. Nguyễn Văn Hoàng – Bình Dương 23. Nguyễn Văn Hiến – USA

Lớp Đi Gieo 1

ĐI GIEO II Niên Khóa : 1972-1973

1- Lm. Giuse Mai Văn Rự
2- Lm. Thomas D’Aquine Trần Văn Hội
3- Lm. Phêrô Hồ Văn Hưởng ( Hương Văn )
4- Lm. Phêrô Phạm Văn Thận
5- Gioan Baotixita Nguyễn Đức Thảo
6- Giuse Nguyễn Văn Đàn

ĐI GIEO III Niên Khóa : 1973-1974

1. Lm. Hồ Thiện, Bình Tuy 2. Lm. Nguyễn Đức Quang, Phan Thiết 3. Lm. Trần Ngà, Phan Rang 4. Đoàn Thanh Sơn, Hoa Kỳ 5. LM. Nguyễn Văn Tiến 6. Trần Văn Ngàn 7. Nguyễn Hữu Châu 8. Đặng Duy Lành 9. Nguyễn Kim Anh 10. Phạm Văn Tới

Lớp Đi Gieo 3

ĐI GIEO IV Niên Khóa :1974-1975

1. Lm. Trần Kim Thiện, USA 2. Lm. Nguyễn Xuyên, Belgique 3. Lm. Hoàng Văn Nghiã, Belgique 4. Lm. Nguyễn Đình Sáng, Bình Tuy 5. Lm. Vũ Đình Cường, Taiwan 6. LM. Trần Ngọc Huỳnh, USA 7. LM. Trần Anh Thư, USA 8. Đào Văn Hoàng – Hố Nai 9. Trần Đức Thắng – Sài Gòn 10. Trần Văn Hoa – Cam Ranh 11. Bùi Công Lý – Đồng Nai 12. Nguyễn Văn Hiển – Lâm Đồng 13. Nguyễn Ngọc Sinh – Sài Gòn 14. Đỗ Bắc Du – Sài Gòn 15. Nguyễn Văn Nam – Buôn Mê Thuột 16. Đinh Văn Đương – Đồng Nai 17. Võ Đông Phô – Phú yên 18. Nguyễn Hoàng Huyên – Sài Gòn 19. Buì Thí Sanh – Xuân Lộc 20. Nguyễn Sơn Thạch 21. Phạm Hoàng Long – Canada

Lớp Đi Gieo 4