Lớp Đi Gieo 2

ĐI GIEO I Niên Khóa : 1972-1973

1- Lm. Giuse Mai Văn Rự
2- Lm. Thomas D’Aquine Trần Văn Hội
3- Lm. Phêrô Hồ Văn Hưởng ( Hương Văn )
4- Lm. Phêrô Phạm Văn Thận
5- Gioan Baotixita Nguyễn Đức Thảo
6- Giuse Nguyễn Văn Đàn