Lớp Đi Gieo 3

Niên Khóa : 1973-1974

1. Lm. Hồ Thiện, Bình Tuy 2. Lm. Nguyễn Đức Quang, Phan Thiết 3. Lm. Trần Ngà, Phan Rang 4. Đoàn Thanh Sơn, Hoa Kỳ 5. LM. Nguyễn Văn Tiến 6. Trần Văn Ngàn 7. Nguyễn Hữu Châu 8. Đặng Duy Lành 9. Nguyễn Kim Anh 10. Phạm Văn Tới

Lớp Đi Gieo 3