Lớp Đi Gieo 4

Niên Khóa :1974-1975

1. Lm. Trần Kim Thiện, USA 2. Lm. Nguyễn Xuyên, Belgique 3. Lm. Hoàng Văn Nghiã, Belgique 4. Lm. Nguyễn Đình Sáng, Bình Tuy 5. Lm. Vũ Đình Cường, Taiwan 6. LM. Trần Ngọc Huỳnh, USA 7. LM. Trần Anh Thư, USA 8. Đào Văn Hoàng – Hố Nai 9. Trần Đức Thắng – Sài Gòn 10. Trần Văn Hoa – Cam Ranh 11. Bùi Công Lý – Đồng Nai 12. Nguyễn Văn Hiển – Lâm Đồng 13. Nguyễn Ngọc Sinh – Sài Gòn 14. Đỗ Bắc Du – Sài Gòn 15. Nguyễn Văn Nam – Buôn Mê Thuột 16. Đinh Văn Đương – Đồng Nai 17. Võ Đông Phô – Phú yên 18. Nguyễn Hoàng Huyên – Sài Gòn 19. Buì Thí Sanh – Xuân Lộc 20. Nguyễn Sơn Thạch 21. Phạm Hoàng Long – Canada

Lớp Đi Gieo 4