Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá

Ong Noi

{mgmediabot}Ongnoi/SuDiepLaoTu1/03MoiGoiGioiTreTheoChuaGiesu.wma|true(Mời Gọi Giới Trẻ Theo Chúa Giêsu)|300|300{/mgmediabot}

{mgmediabot}Ongnoi/SuDiepLaoTu1/04SongPhutHienTai.wma|true(1. Chiếc Bánh Thứ Nhất: Sống Phút Hiện Tại)|300|300{/mgmediabot}

{mgmediabot}Ongnoi/SuDiepLaoTu1/05PhanBietGiuaChuavaVie CuaChua.wma|true(2. Chiếc Bánh Thứ Hai: Phân Biệt Giữa Chúa Và Việc Của Chúa)|300|300{/mgmediabot}

{mgmediabot}Ongnoi/SuDiepLaoTu2/CauNguyen.mp3|true(3. Chiếc Bánh Thứ Ba: Một Bí Quyết Cầu Nguyện)|300|300{/mgmediabot}

{mgmediabot}Ongnoi/SuDiepLaoTu2/PhepThanhThe.mp3|true(4. Chiếc Bánh Thứ Tư: Sức Mạnh Độc Nhất Của Tôi – Phép Thánh Thể)|300|300{/mgmediabot}

{mgmediabot}Ongnoi/SuDiepLaoTu2/ChucThu-YeuThuongChoDenHiepNhat.mp3|true(5. Chiếc Bánh Thứ Năm: Chúc Thư – Yêu Thương Cho Đến Hiệp Nhất)|300|300{/mgmediabot} 

{mgmediabot}Ongnoi/SuDiepLaoTu3/01MeMariaMoiTinhDauCuaToi.wma|true(6. Con Cá Thứ Nhất: Mẹ Maria Mối Tình Đầu Của Tôi)|300|300{/mgmediabot} 

{mgmediabot}Ongnoi/SuDiepLaoTu3/02ToiChonChua.wma|true(7. Con Cá Thứ Hai: Tôi Chọn Chúa)|300|300{/mgmediabot}

Xin bấm chuột vào từng mục để nghe